VÆRKBESKRIVELSE (resumé)

I den fotografiske serie Replacement Migration - Portraits from the 21st century portrætteres en række europæere bosat i den arabiske verden, samt folk fra Mellemøsten der har slået sig ned i Europa. Alle de 34 medvirkende er opvokset i deres fødeland og har således deres kulturelle baggrund med i bagagen.
Vi møder dem dels på et offentligt sted i deres nye hjemland, som de føler en særlig tilknytning til, og dels i deres hjem – den private sfære de har skabt omkring deres liv. For nogle af dem er det tydeligvis vigtigt at sætte et personligt præg på hjemmet og gøre det til en tryg base, hvor man kan undslippe den omgivende tumult, hvorimod andre bruger byens liv og fremmedartethed til at lade op og primært betragter hjemmet som et overnatningssted.

Til hvert portræt er knyttet en kort tekst, hvor de medvirkende beskriver deres oplevelse af at trænge igennem overfladen på en fremmed by, lære den at kende og gøre den til ens egen. Portrætterne fokuserer på det enkelte menneskes individuelle måde at integrere sig i en ny kultur på.
.

STATEMENT (resumé)

The photographic series Replacement Migration - Portraits from the 21st century portrays a number of Europeans living in the Arab world and people from the Middle East who have taken up residence in Europe. All the participants have grown up in their native country and thus they have brought their own cultural backgrounds with them.

We meet them partly in a public place in their new homeland to which they have a special relation and partly in their homes - in the private sphere they have created around their lives. For some, it is clearly important to add personal touches to their home and make it a safe and familiar base where they can escape the hustle and bustle that surrounds them, whereas others use the vivacity and unfamiliarity of the city to unwind and primarily consider their home a place to sleep at night.

Each portrait is accompanied by a short text in which the participants describe their experience of penetrating the surface of an unfamiliar city, getting to know it and making it one's own. The portraits focus on the individual person's way of integrating into a new culture, highlighting the multiplicity and variation in the meetings with the foreign world.

***

VÆRKBESKRIVELSE

Om Replacement Migration – Portraits from the 21st Century

Af Malene Nors Tardrup

Projektet Replacement Migration – Portraits from the 21st Century fokuserer på den kulturelle transformation og udveksling, der finder sted, når mennesker flytter fra én kultur til en anden. Med udstillingen ønsker jeg at belyse identitet under forandring og reflektere over sammenhænge, forskelligheder og fælles dilemmaer i mødet mellem “os” og “dem”. Gennem fotografi, tekst og lyd skildrer jeg mennesker fra Europa bosat i den arabiske verden og folk fra den arabiske verden bosat i Europa.

De 34 portrætter er af en ‘menigmand/-kvinde’ i aldersgruppen 20-65 år. De repræsenterer 16 forskellige nationaliteter, bosiddende i 11 forskellige storbyer i henholdsvis Mellemøsten og Europa. Alle de medvirkende er opvokset i deres fødeland, og da de først er flyttet til deres nye hjemland som voksne har de således deres kulturelle baggrund med i bagagen.

Replacement Migration – Portraits from the 21st Century, prøver at åbne op for eftertanke og nysgerrighed i et forsøg på at anskue det at være fremmed fra en anden vinkel eller udfordre gængse forestillinger om det velkendte og det ukendte. Værket fokuserer på temaer som tilhørsforhold og kulturel fremmedgjorthed og skal ses i lyset af, at vi lever i en tid med nye grænser, nye fjendebilleder, nye tabuer og nye rammer for gæstfrihed.

På det formelle plan tager projektet afsæt i en art antropologisk undersøgelse, hvor jeg afbilleder personer og deres historier i de miljøer, de lever i. På fotografierne møder vi dels personerne på offentlige steder, hvor de føler sig særligt hjemme eller som de har et specielt tilhørsforhold til, og dels i deres hjem, i den private sfære de har skabt sig i den fremmede kultur. For nogle er det vigtigt at gøre hjemmet til en tryg og velkendt base, mens andre snarere søger tilflugt i byens offentlige rum. Projektet forsøger at rejse spørgsmål om, hvordan en ny identitet skabes, ude og hjemme, mentalt og fysisk? Hvor og hvordan finder den fremmede relationer, ro og sjælefred i en ny by, i en anderledes kultur? Ved at disse mennesker åbner deres hjem og fremviser en del af deres dagligstue og det liv, der udspiller sig i den, får vi som betragtere et intimt indblik i de portrætteredes personlige måde at integrere sig i en ny kultur på.

Hvert portræt består altså af to fremstillinger af samme person samt en kort tekst, forfattet af den portrætterede selv, der kort beskriver oplevelsen af at trænge igennem overfladen på en fremmed by, lære den at kende og gøre den til sin. Tekst og fotografi tilstræber således at skabe et sammensat billede af den enkelte person, med en forhåbning om at portrætterne via deres mangfoldighed og variation er med til at skabe en bedre forståelse for “araberne” og “europæerne” og bidrage til at nedbryde kategorierne “dem” og “os”.

I løbet af projektets tilblivelse er jeg blevet mødt med en utrolig imødekommenhed og gæstfrihed af de personer, som jeg har portrætteret. Lige som jeg er taknemmelig over, at de ville lukke en nysgerrig fremmed ind i deres hjem med et “påtrængende” kamera, har de portrætterede påskønnet projektet, som de følte “talte deres sag”.

Med udstillingen ønsker jeg at tilvejebringe et bredere perspektiv på det at være fremmed, end det man oftest oplever – f.eks. i den danske offentlighed i forbindelse med indvandrerdebatten. Samlet set udgør projektet Replacement Migration – Portraits from the 21st Century et portræt, som ikke fokuserer på “de fremmede” i et givent land og de fordomme og forbehold dette kunne indebære, men i stedet fokuserer på det enkelte menneske og det at være fremmed.
.

STATEMENT

About Replacement Migration – Portraits from the 21st Century

By Malene Nors Tardrup

The project Replacement Migration – Portraits from the 21st Century focuses on the cultural transformation and exchange taking place when people move from one culture to another. With this exhibition, I want to elucidate changing identities and reflect on connections, differences and common dilemmas in the meeting between 'us' and 'them'. Through photo, text and sound I portray people from Europe living in the Arab world and people from the Arab world living in Europe.

The exhibition consists of 34 portraits of ‘average' men and women aged 20-65. They represent 16 different nationalities and reside in 11 different major cities in the Middle East and Europe. All the participants have grown up in their country of birth, and because they have come to their new homelands as adults, they have brought their own cultural backgrounds with them.

Replacement Migration – Portraits from the 21st Century, seek to stimulate reflection and curiosity in an attempt to view the experience of being a stranger from new angles or to challenge prevalent ideas about the familiar and the unknown. The work focuses on themes such as affiliation and cultural alienation, and they should be considered in light of the fact that we live in an age with new borders, new enemy images, new taboos and new frameworks of hospitality.

Visually as well, the project is based on an anthropological approach, since I depict these people and their stories in the environments they live in. In the photos we meet the persons, partly in public spaces to which they have a special relation or where they feel particularly at home and partly in their homes, in the private sphere they have created in the foreign culture. For some, it is important to make the home a safe and familiar base while others seek refuge in the public spaces of the city. The project raises the question of how a new identity is formed, at home and abroad, mentally as well as physically. Where and how does the stranger find relations, peace and tranquillity of mind in a new city, in a different culture? When the people portrayed open their homes to us and show us part of their living rooms and the life that unfolds in them, it gives us, as viewers, a close look into the personal way they have become integrated in a new culture.

Each portrait consists of two renditions of the same person along with a short text written by the person in question, briefly describing the experience of penetrating the surface of an unfamiliar city, getting to know it and making it one's own. Texts and photos, then, seek to create a complex image of the individual person in the hope that the multiplicity and variation of the portraits will be able to contribute to a better understanding between 'the Arabs' and 'the Europeans' and help break down the categories of 'them' and 'us'.

The people I have portrayed have shown me great hospitality and been most obliging right from the start. Just as I am grateful that they have been willing to let a stranger into their homes with an 'obtrusive' camera, they have appreciated the project which they have felt 'spoke up for them'.

With this exhibition I want to provide a perspective on what it is like to be a stranger, but a perspective that is wider than what you usually find, e.g. in relation to the immigration controversy in the Danish public. Generally, the project Replacement Migration – Portraits from the 21st Century constitutes a portrait that does not focus on 'foreign immigrants' in a given country and the prejudices and reservations this could involve, but rather seeks to focus on the individual person and the experience of being a stranger.